Þátttaka í ákvarðanatöku

Landvernd virkan þátt í stefnumótun í umhverfismálum með gerð umsagna um fjölda þingmála, skipulagsmál sveitarfélaga, áætlanagerð og einstakar framkvæmdir á vegum einkaaðila og hins opinbera. Landvernd beitir sér einnig í ákvarðanatöku er varðar umhverfismál, m.a. með því að láta reyna á stjórnsýsluákvarðanir og reka mál fyrir dómstólum. Fulltrúar samtakanna eiga sæti í starfshópum  á vegum hins opinbera, taka þátt í opnum fundum um margvísleg málefni og vekja athygli á umhverfismálum í fjölmiðlum. Samtökin virkja önnur félagasamtök og einstaklinga með sér í þessu starfi. Landvernd byggir vinnu sína á grundvelli árósasamningsins og innleiðingu hans í íslensk lög. Samningurinn veitir almenningi og félagasamtökum sem starfa að umhverfisvernd rétt til aðgangs að upplýsingum, þátttöku í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum. 

Aðalfundur Landverndar, haldinn 30. apríl sl. sendi frá sér ályktanir um fjögur málefni: Drög að niðurstöðum rammaáætlunar um vernd og orkunýtingu landsvæða, áskorun á stjórnvöld að standa við lögbundnar friðlýsingar, að stuðningur við sauðfjárrækt verði skilyrtur við sjálfbæra nýtingu beitilanda og að Landslagssamningur Evrópu verði fullgiltur.

Þátttaka í viljayfirlýsingu um stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands, sem 20 náttúruverndar- og útivistarsamtök, ásamt Samtökum ferðaþjónustunnar, skrifuðu undir í mars sl. var hápunktur í starfi samtakanna að náttúruvernd. Fræðsluverkefni um náttúruvernd á háhitasvæðum lauk á starfsárinu, en Grænfánaverkefni Landverndar í skólum landsins, Bláfáninn í smábátahöfnum og á baðströndum, loftslagsmál með sveitarfélögum, vitundarvakning um matarsóun, verkefni um landgræðslu með grunnskólum o.fl. voru efld á árinu.

Vaxandi hluti af starfsemi Landverndar er þátttaka í opinberri stefnumótun og ákvarðanatöku um málefni er snerta skipulag, umhverfi og náttúru. Fulltrúar Landverndar sátu í nokkrum opinberum nefndum á starfsárinu og ítarlegar umsagnir um lagafrumvörp, þingsályktunar- og skipulagstillögur voru sendar stjórnvöldum, auk þess sem nokkrum ákvörðunum stjórnvalda var skotið til úrskurðanefnda.

Snorri Baldursson, formaður Landverndar kynnti skýrslu stjórnar og ítrekaði mikilvægi þess að standa vörð um hálendi Íslands og að framkvæmdir þar lytu ströngustu umhverfiskröfum: „Við erum vissulega fámenn þjóð í stóru landi en Íslendingar eru líka framkvæmdaglaðir og duglegir með afbrigðum og ef við gætum okkar ekki munum við dag einn vakna í landi þar sem óbyggðirnar eru orðnar að byggð og berangrið á láglendi horfið undir skóg.“

Félagsmönnum Landverndar fjölgaði um tæp 25% á síðasta starfsári og eru nú um 4700 talsins. Aðalfundur Landverndar var haldinn laugardaginn 30. apríl. Nánar má lesa um starfssemi Landverndar 2015-2016 í ársskýrslu samtakanna í viðhengi.

 

Ágrip af ályktunum aðalfundar fara hér á eftir, en ályktanirnar í heild sinni má finna í viðhengi.

Lagaskylda til  friðlýsinga verði virt

Aðalfundur Landverndar skoraði á umhverfis- og auðlindaráðherra að ljúka nú þegar friðlýsingum svæða í verndarflokki verndar- og orkunýtingaráætlunar (rammaáætlunar) og svæða sem vernda ber samkvæmt lögum um verndun Mývatns og Laxár. Ekkert svæða í verndarflokki rammaáætlunar hefur enn verið friðlýst rúmum þremur árum eftir samþykkt áætlunarinnar á Alþingi og aðeins örfá svæði við Mývatn, átta árum eftir að frestur rann út samkvæmt lögunum. Í ályktun aðalfundar kemur fram að óásættanlegt sé að framkvæmdarvaldið virði ekki skuldbindingar um friðlýsingar sem Alþingi hefur samþykkt með lögum.

Verndun stórra vatnasviða á miðhálendinu

Aðalfundur Landverndar fagnaði þeirri niðurstöðu verkefnisstjórnar rammaáætlunar að setja stór vatnasvið á miðhálendi Íslands í verndarflokk áætlunarinnar, en að jafnframt væri mikilvægt að allar virkjanahugmyndir innan miðhálendisins verði lagðar til hliðar, þ.m.t. Skrokkölduvirkjun. Þá harmaði aðalfundar að drög að niðurstöðu verkefnisstjórnar rammaáætlunar gerðu ráð fyrir að enn væri gengið á náttúruperlur á Reykjanesskaga og neðrihluti Þjórsár lenti í orkunýtingarflokki, þrátt fyrir að enn skorti á rannsóknir á lífríki og áhrifum virkjana á samfélagið.

Sjálfbær beit og fullgilding evrópska landslagssamningsins

Aðalfundur Landverndar skoraði á Alþingi og ríkisstjórn að tryggja að ríkisstuðningur við sauðfjárrækt verði skilyrtur við sjálfbæra nýtingu gróðurs og jarðvegs, t.d. með skilvirkri gæðastýringu í sauðfjárrækt. Fundurinn kallaði eftir sátt um friðun verst förnu afréttanna og aukin framlög til landbótaverkefna, einkum til að endurheimta illa farin beitilönd og framræst votlendi.

Ný stjórn Landverndar

Ellý Katrín Guðmundsdóttir, lögfræðingur, Lovísa Ábjörnsdóttir, jarðfræðingur, Pétur Halldórsson, líffræðingur og Þuríður Helga Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri voru kjörin ný í stjórn Landverndar. Margrét Auðunsdóttir, framhaldsskólakennari var endurkjörin. Fyrir sitja í stjórn Landverndar, þau Snorri Baldursson, líffræðingur og formaður samtakanna, Anna G. Sverrisdóttir, ferðamálaráðgjafi, Guðmundur Björnsson, ferðamálafræðingur og leiðsögumaður, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor og Páll Ásgeir Ásgeirsson, rithöfundur og leiðsögumaður.  

 

Ályktun adalfundar Landverndar 30apr2016_Fridlysingar_samthykkt_LOKA.pdf
Ályktun adalfundar Landverndar 30apr2016_Landslagssamningur Evr_Samthykkt_LOKA.pdf
Ályktun adalfundar Landverndar 30apr2016_sjalfbaer nyting og studningur vid saudfjarraekt_Samthykkt_LOKA.pdf
Ályktun aðalfundar Landverndar 30_rammaaaetlun_Samthykkt_LOKA.pdf
Landvernd-Arsskyrsla-WEB_LOKA.pdf
Tögg
DSC_0564.JPG 

Vista sem PDF

Þrjár stoðir Árósasamningsins

Í brennidepli

Afhending Metsco 2.jpg
Fréttatilkynning: Raforkuöryggi á Vestfjörðum best tryggt með jarðstrengjum
Meira en tífalda má raforkuöryggi á Vestfjörðum með því að setja hluta Vesturlínu og fleiri línur á sunnanverðum Vestfjörðum í jörð. Hinsvegar gerir virkjun Hvalár ekkert til að bæta raforkuöryggið þar. Þetta er meðal niðurstaðna ráðgjafarfyrirtækis á sviði raforkumála sem Landvernd fékk til þess að leita leiða til þess að styrkja raforkuflutningskerfið á Vestfjörðum og bæta raforkuöryggi.

Leita í gagnasafni

Snaefell_Petur Halldorsson.jpg
Landvernd fagnar áformum um þjóðgarðsstofnun
Áform um sameiningu verkefna á sviði náttúruverndar fagnað

Berggangur_Hverfisfljot.jpg
Umsögn um frummatsskýrslu um Hverfisfljótsvirkjun
Stjórn Landverndar hefur birt umsögn um frummatsskýrslu um Hverfisfljótsvirkjun.

Mynd Fosshotel_7juli.jpg
Úrskurður kallar á nýja ákvörðun um umhverfismat hótels í Mývatnssveit
Ekki var grundvöllur fyrir leyfisveitingum Umhverfisstofnunar og byggingarfulltrúa Skútustaðahrepps fyrir Fosshóteli við Mývatn.

Af Leirhnjuk.jpg
Landvernd og Fjöregg stefna íslenska ríkinu
Umhverfisverndarsamtök hafa stefnt umhverfisráðherra f.h. íslenska ríkisins vegna vanefnda á að friðlýsa ákveðin svæði í Skútustaðahreppi.