Lög Landverndar

Lög Landverndar

I. NAFN, AÐSETUR OG MARKMIÐ

1. gr.
Nafn samtakanna er „Landvernd, landgræðslu- og umhverfisverndarsamtök Íslands“.

2. gr.
Aðsetur Landverndar og varnarþing er í Reykjavík.

3. gr.
Markmið Landverndar eru: 

Verndun náttúru og umhverfis Íslands á landi, í legi og í lofti svo þeim verði sem minnst spillt, okkur og komandi kynslóðum til handa.

Endurreisn spilltrar náttúru, náttúrugæða og umhverfis með þeim hætti er hæfir sem best náttúrulegum aðstæðum og búsetu í landinu.

Sjálfbær umgengni þjóðarinnar heima við og á hnattræna vísu, sem byggir á öflugri umhverfisvitund, þekkingu og verndarvilja.

Virk þátttaka Íslendinga í alþjóðasamstarfi um umhverfismál, þar sem þekkingu og reynslu er miðlað og leitað leiða til úrbóta.

4. gr.
Markmiðum sínum vill Landvernd ná með: 

Fræðslustarfi svo sem útgáfu á fræðsluefni, námskeiðum, fyrirlestrum, ráðstefnuhaldi og samvinnu við fjölmiðla.

Virkri þátttöku í umræðum um stefnumótun í umhverfismálum bæði hér á landi og með alþjóðlegum samskiptum og með samstarfi við stjórnvöld um þau mál.

Að virkja félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga til starfa og samstarfs um fræðslu og aðgerðir í umhverfismálum.

Umsögnum og aðgerðum er tengjast mati á umhverfisáhrifum og ákvörðunum um landnýtingu, og með umsögnum um þingmál.

II. FJÁRHAGSMÁL 

5. gr. 
Reikningsárið er frá 1. janúar til 31. desember.

6. gr.
Fjárhagsgrunnur Landverndar er einkum byggður á félagsgjöldum skráðra félaga í Landvernd og almennri fjáröflun samtakanna. Styrkir og fjárframlög einstaklinga, fyrirtækja í atvinnurekstri, stofnana og sveitarfélaga til Landverndar fer eftir nánara samkomulagi við stjórn ef um háar fjárhæðir er að ræða.  

Landvernd starfar óháð styrktaraðilum.

7. gr.
Formaður, framkvæmdastjóri og gjaldkeri fara með fjárreiður Landverndar. 

III. AÐILD

8. gr.
Aðild að Landvernd geta átt:

Einstaklingar.

Félög og samtök félaga.

Fyrirtæki í atvinnurekstri, stofnanir og sveitarfélög.

Stjórn Landverndar tekur afstöðu til aðildarumsóknar.

9. gr.
Félagar sem skráðir eru í Landvernd skulu greiða félagsgjöld eftir því sem hér segir:

a) Einstaklingar skulu greiða félagsgjald samkvæmt ákvörðun aðalfundar.

b) Félög og samtök félaga skulu greiða árleg félagsgjöld eftir nánara samkomulagi við stjórn Landverndar. 

c) Fyrirtæki í atvinnurekstri, stofnanir og sveitarfélög skulu greiða árleg félagsgjöld eftir nánara samkomulagi við stjórn Landverndar.

Félagsgjöld undanfarins starfsárs skulu vera greidd í síðasta lagi fyrir aðalfund.

Stjórn Landverndar skal tryggja að haldin sé sérstök skrá yfir félaga í Landvernd sem skal uppfærð jafnóðum og breytingar verða á skráðum félögum.

10. gr. 
Úrsögn úr Landvernd skal tilkynna skriflega. Skuldi félagi sem skráður er í Landvernd félagsgjöld til fjögurra ára er heimilt að strika viðkomandi af félagsskrá samtakanna.

IV. AÐALFUNDUR OG ALMENNUR FÉLAGSFUNDUR

11. gr.
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum Landverndar.

12. gr.
Rétt til setu á aðalfundi eiga:

Einstaklingar sem eru skráðir félagar í Landvernd.

Fulltrúar tilnefndir af félögum og samtökum félaga skv. b-lið 8. gr., einn einstaklingur fyrir hvert byrjað þúsund skráðra félagsmanna, þó ekki fleiri en þrír frá hverjum aðila.

Fulltrúar fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga skv. c-lið 8. gr., einn einstaklingur frá hverjum aðila.

13. gr. 
Allir þátttakendur á aðalfundi hafa málfrelsi og tillögurétt. 

Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa:

Einstaklingar sem greitt hafa félagsgjöld undanfarins starfsárs, þ.e. milli aðalfunda.

Fulltrúar samkvæmt b-lið 12. gr. sem greitt hafa félagsgjöld undanfarins starfsárs, þ.e. milli aðalfunda. 

Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á aðalfundi nema að lög þessi kveði á um annað. Ef atkvæði falla jöfn skal hlutkesti ráða.

Heimilt er að veita öðrum skráðum félaga umboð sitt á aðalfundi. Hver einstaklingur getur þó aldrei farið með fleiri en tvö atkvæði.

Fulltrúar samkvæmt b-lið 12. gr. skulu leggja fram skriflegt umboð sinna samtaka og geta farið með öll atkvæði þeirra hafi þeir umboð til þess.

Fulltrúar samkvæmt c-lið 12. gr. hafa ekki atkvæðisrétt á fundinum.

14. gr. 
Aðalfundur skal haldinn í apríl eða maí ár hvert. Stjórn skal boða til aðalfundar á heimasíðu og með tölvupósti til skráðra félaga með a.m.k. fjögurra vikna fyrirvara. Skriflegt fundarboð (síðara fundarboð) með dagskrá og með tillögum til lagabreytinga sem leggja á fyrir aðalfund skal senda skráðum félögum með tölvupósti eða öðrum hætti með eigi minna en einnar viku fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur sé rétt til hans boðað.

Verkefni aðalfundar skulu m.a. vera að:

Kjósa fundarstjóra og ritara 

Kjósa í nefndir fundarins, þ. á m. kjörbréfanefnd og allsherjarnefnd.

Kynna skýrslu stjórnar og ársreikninga félagsins. 

Afgreiða reikninga.

Afgreiða lagabreytingar.

Marka stefnu Landverndar.

Kjósa stjórn og skoðunarmenn reikninga.

Ákvarða félagsgjald.

15. gr.
Kjörgengir í stjórn eru einstaklingar sem eru skráðir félagar í Landvernd og fulltrúar félaga og samtaka félaga skv. b-lið 8. gr. Skulu þeir vera skuldlausir við samtökin. 

Kosning til stjórnar fer fram með leynilegri atkvæðagreiðslu.

16. gr.
Aðalfundur getur kjörið heiðursfélaga samkvæmt tillögu frá stjórn Landverndar. Tillaga um slíkt kjör skal borin fram á aðalfundi og telst hún samþykkt ef 2/3 hlutar fundarmanna greiða henni atkvæði.

17. gr. 
Almennan félagsfund skal halda samkvæmt ákvörðun stjórnar eða að ósk 1/10 hluta skráðra félaga. Skal fundur boðaður þá innan fjórtán daga með tilkynningu á heimasíðu samtakanna og með tölvupósti til skráðra félaga. Fundarboðinu skal fylgja dagskrá fundarins. Almennur félagsfundur er lögmætur sé rétt til hans boðað.

18. gr. 
Í janúar, á þriggja ára fresti, skulu allir skráðir félagar boðaðir til almenns félagsfundar þar sem stefna Landverndar til næstu ára verður mörkuð. Á fundinum skal mynda sérstakan vinnuhóp, skipaður 5-7 fundarmönnum, til að annast úrvinnslu á stefnumótunarvinnu fundarins og fullbúa lokatillögur að stefnu Landverndar til að leggja fyrir á næsta aðalfundi. Vinnuhópurinn skal starfa í samráði við stjórn Landverndar.

V. STJÓRN, FAGRÁÐ OG LANDSHLUTAFULLTRÚAR 

19. gr. 
Stjórnin er skipuð 10 einstaklingum. Formaður er kosinn í sérstakri kosningu á aðalfundi. Formaður og fjórir stjórnarmenn eru kosnir annað árið, en fimm stjórnarmenn hitt árið. Kosning skal vera skrifleg. Stjórnin skiptir með sér verkum.

Við stjórnarkjör skal eitt sæti í stjórn frátekið fyrir félaga í Landvernd sem er 30 ára eða yngri. Ná einstaklingur á þeim aldri ekki kjöri á aðalfundi skal formaður félagsins Ungir umhverfissinnar taka það sæti í stjórn fram til næsta aðalfundar.

20. gr. 
Stjórnin stýrir málefnum samtakanna á milli lögmætra félagsfunda. Hún sér um að framfylgja samþykktum aðalfundar og lögum samtakanna, auk þess að bera ábyrgð á fjárreiðum þeirra. Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum. Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns. Stjórnarfundur er lögmætur ef 6 stjórnarmenn eru mættir.

21. gr. 
Stjórn hefur heimild til að skipa í fagráð sem starfar á vegum Landverndar. 

Fagráðið hefur það hlutverk að styrkja faglegan grundvöll í starfi samtakanna.

22. gr. 
Stjórn hefur heimild til að skipa landshlutafulltrúa sem starfar á vegum Landverndar. Hlutverk landshlutafulltrúa á hverju svæði er að huga að náttúru- verndarmálum viðkomandi svæðis, hvetja til og efla starfsemi náttúrurverndar- samtaka á svæðinu og vera virkur tengiliður milli svæðisins og Landverndar.

VI. FRAMKVÆMDASTJÓRI OG STARFSFÓLK 

23. gr.
Stjórn ræður framkvæmdastjóra Landverndar. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á og stýrir daglegum rekstri og fjármálum Landverndar. Hann ræður aðra starfsmenn í samráði við stjórn. Hann annast fjáröflun samtakanna ásamt gerð fjárhagsáætlana og fjárhagsskýrslna. Þá kemur hann fyrir hönd Landverndar í opinberri umræðu, gagnvart þriðja aðila og dómsstólum. 

Framkvæmdastjóri getur ekki setið í stjórn Landverndar. Stjórnarmenn geta verið starfsmenn Landverndar en aðeins í hlutastörfum.

Framkvæmdastjóri skal sitja fundi stjórnar með tillögurétt og málfrelsi. Hann skal gera grein fyrir rekstri Landverndar og stöðu á stjórnarfundum, aðalfundi og hvenær sem stjórn æskir þess.

24. gr. 
Ávallt skal vera til staðar skýr og skrifleg starfslýsing allra starfsmanna Landverndar.

VII. LAGABREYTINGAR

25. gr.
Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi.

26. gr.
Tillögur til lagabreytinga skulu komnar í hendur stjórnar a.m.k. þremur vikum fyrir aðalfund. Til að lagabreytingar nái fram að ganga þarf samþykki 2/3 hluta atkvæða á aðalfundi.

27. gr.
Komi til slita á samtökunum þarf 2/3 hluta atkvæða á aðalfundi. Eignir samtakanna renni til umhverfisverndar á Íslandi, enda sé þeim varið í anda 3. lagagreinar Landverndar. Ákvæðum 3. og 26. gr. þessara laga má ekki breyta nema að höfðu samráði við ríkisskattstjóra.

Lög þessi voru í heild samþykkt á aðalfundi Landverndar 6. júní 2020

Náttúruvernd er loftslagsvernd

Félagar í Landvernd láta sig náttúruna varða. Vertu með í Landvernd og hafðu áhrif. 

Scroll to Top